Ogólne warunki uczestnictwa

  Rozpocznij przygodę

  Wypełnij prosty formularz i poznaj naszą ofertę.

  Zaznacz co Cię interesuje

  Zamknij
  Ogólne warunki uczestnictwa w imprezach turystycznych organizowanych przez Mystictravel Piotr Kopeć

  1. Mystictravel Piotr Kopeć z siedzibą w Warszawie ul. Sokołowska 9/211, nr regon 277819277 NIP 625-151-18-24, zezwolenie i wpis do rejestru Organizatorów Turystyki i Pośredników Turystycznych Województwa Mazowieckiego pod numerem 1698 oraz gwarancję ubezpieczeniową Signal Iduna P.T.U. S.A. zwany dalej organizatorem turystki (turystyki w rozumieniu ustawy o usługach turystycznych z dn. 29 sierpnia 1997r./Dz.U. 2014.196 j.t.) działając we własnym imieniu organizuje i realizuje imprezy turystyczne, wycieczki, zabawy, spotkania integracyjne, spotkania typu „event” zwane dalej imprezy turystyczne – w skrócie imprezy zapewniając optymalne warunki zgodnie z art.385 par.1 kodeksu cywilnego.

  2. Uczestnik imprezy turystycznej


  2.1. Uczestnictwo w imprezie turystycznej wyjazdowej osoby, która nie ukończyła 18 lat wymaga pisemnej zgody rodziców lub opiekunów prawnych.

  2.2 Osoba dokonująca rezerwacji musi mieć ukończone 18 lat. Zawarcie umowy na rzecz osoby małoletniej wymaga pisemnej zgody rodziców lub opiekunów prawnych.

  3. Cena imprezy turystycznej

  3.1. Cena imprezy jest ceną umowną. Cena zawiera świadczenia które zawarte są w ofercie na stronie internetowej. Cena imprezy nie obejmuje dodatkowych ubezpieczeń indywidualnych, oraz wszelakich dodatkowych atrakcji które nie są opisane w ofercie imprezy która zawarta jest na stronie internetowej. Organizator wystawi na prośbę klienta umowę pisemną na świadczenia gwarantowane na stronie. W przypadku imprez typu firmowe spotkania integracyjne, events warunki ustalane są indywidualnie a umowa spisywana jest przed wykonaniem usługi na życzenie klienta.

  3.2. Po zawarciu umowy i/lub wpłaceniu zaliczki nie ma możliwości uzyskania dodatkowych zniżek.

  3.3. Organizator obliguje się nie zmieniać cen wycieczek i usług podanych na stronie ale także nie odpowiada za zmiany cen dodatkowych atrakcji nie zależnych od organizatora które nie są zawarte w ofercie wycieczki.

  3.4. Klient wykupujący jedno miejsce musi się liczyć z koniecznością zakwaterowania z inną osobą lub osobami lub dopłatą do pokoju 1-osobowego, w przypadku gdy organizator nie był w stanie zapewnić zakwaterowania z inną osobą/ osobami.

  4. Warunki płatności

  4.1. Klient zobowiązuje się dokonać wpłat w ustalonych przez organizatora terminach i wysokościach.

  4.2. W przypadku imprez turystycznych firmowych Klient zobowiązany jest do zapłaty zaliczki w wysokości co najmniej 50% wysokości imprezy w momencie dokonywania rezerwacji lub najpóźniej maksymalnie 7 dni po jej dokonaniu chyba że informacja w umowie będzie stanowiła inaczej. Po tym terminie rezerwacja nieopłacona zostanie anulowana. Pozostałą należność klient zobowiązany jest zapłacić najpóźniej na 30 dni przed datą imprezy turystycznej/wyjazdu. W przypadku rezerwacji na mniej niż 30 dni przed imprezą turystyczną, klient zobowiązany jest do wpłacenia pełnej kwoty. Jeśli powyższe warunki nie zostaną spełnione, organizator zastrzega sobie prawo do skasowania nieopłaconej rezerwacji.

  4.3. Na życzenie klienta wystawiana jest faktura za uczestnictwo w imprezie.

  5. Odwołanie, zmiany imprezy

  5.1. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania imprezy w momencie gdy liczba osób chętnych do realizacji imprezy nie osiągnęła pułapu minimalnego.

  5.2 Organizator obliguje się nie wprowadzać żadnych zmian w tym szczególnie cen poza wyjątkiem gdy nie jest w stanie wykonać imprezy zgodnie z umową z przyczyn nie leżących po stronie organizatora. Jakakolwiek zmiana musi zostać zaakceptowana przez wszystkie strony. W przypadku braku akceptacji zmian klientowi przysługuje zwrot całej wpłaty.

  5.3 Organizator może odwołać lub zmienić imprezę turystyczną w wyniku działania siły wyższej, tj. w szczególności w sytuacjach zagrożenia życia i zdrowia, istotnej zmiany krajowej lub zagranicznej, załamania lub niebezpiecznej pogody dla danej aktywności. Zwrot kosztów w całości lub proporcjonalnie nastąpi jedynie w przypadku gdy kosztów nie poniósł organizator w interesie którego jest udowodnić poniesione koszty.

  5.4. Organizator dokłada wszelakich starań co do terminowości i punktualności wykonywanych działań ale nie ponosi odpowiedzialności za: opóźnienia przewoźników promowych, kolejowych, autokarowych i innych.

  6. Rezygnacja z imprezy przed wyjazdem.

  6.1. Możliwym jest przeniesienie uprawnień do wyjazdu na inną osobę za zgodą organizatora.

  6.2.Rezygnacja z uczestnictwa w imprezie – zgłoszenie rezygnacji z imprezy niezależnie od przyczyny powinno nastąpić jak najszybciej drogą mailową lub telefoniczną. W przypadku niemożności wzięcia udziału przez uczestnika w imprezie, z przyczyn leżących po stronie uczestnika, organizator zastrzega sobie prawo zatrzymania w całości dokonanej przedpłaty (50%) wartości imprezy, a także kwot w wysokości rzeczywiście poniesionych przez organizatora kosztów związanych z przygotowaniami do wyjazdu, włącznie z niezrealizowaną marżą lub prowizją jeśli rezygnacja nastąpiła w terminie do 30 dni od terminu imprezy. Złożenie rezygnacji na do 14 dni przed wyjazdem nie powoduje zwrotu jakichkolwiek kosztów.

  9. Wykorzystywanie świadczeń

  9.1. W przypadku rezygnacji przez uczestnika z określonego świadczenia objętego programem imprezy, organizator nie zapewnia rekompensaty z tego tytułu. Niewykorzystanie wszystkich świadczeń zawartych w pakiecie z woli uczestnika jest jednoznaczne z brakiem wnoszonych roszczeń z tego tytułu.

  9.2. W przypadku przerwania uczestnictwa w realizowanej imprezie, uczestnik opuszcza grupę na własną odpowiedzialność i koszt

  9.3. Dopuszczalne są zmiany kolejności w programie imprezy.

  10. Odpowiedzialność stron

  10.1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody klienta wynikłe z powodów nie zależnych od organizatora.

  10.2. Klient zobowiązany jest przestrzegać przepisów prawa obowiązujących w Polsce i na terenie kraju pobytu na imprezie turystycznej. Organizator nie odpowiada za konsekwencje wynikłe z naruszenia przez klienta tych przepisów.

  11. Reklamacje

  11.1 Ewentualne zastrzeżenia należy zgłaszać w miejscu i czasie ich zaistnienia u organizatora.

  11.2. Organizator ma obowiązek rozpatrzenia/udzielenia odpowiedzi na reklamację w ciągu 30 dni od dnia jej otrzymania.

  12. Postanowienia końcowe

  12.1. W sprawach nieregulowanych niniejszymi Ogólnymi Warunkami Uczestnictwa zastosowanie mają odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o Usługach Turystycznych z późniejszymi zmianami.

   

  Chcesz zorganizować wyjazd firmowy? Zapraszamy do nas!

  Zadzwoń lub napisz do nas, chętnie przygotujemy dla Ciebie ofertę, która dostarczy Twoim pracownikom niezapomnianych wrażeń.

  Podróżując czujemy każdy impuls życia,
  za każdym oddechem mając ochotę na więcej…